Annika Söderstedt

A-kassa – mindre vila för vilande företagare

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Man ska alltså kunna vara lite aktiv trots att man lagt företaget vilande.

Det innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten.

Enligt den nya bestämmelsen blir det tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla 1 januari 2021.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom. Staten ska stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period ska staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Omställningsstöd – stöd till de värst drabbade företagen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Det som nu beslutats av riksdagen handlar om ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Tanken är att detta ska vara ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig. Företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och för att undvika en konkursvåg.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 januari 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
  • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.

Covid-19 prov är skattefri förmån

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har fått frågor om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivare bekostar provtagning för att kontrollera om de har eller har haft sjukdomen Covid-19. Skatteverket konstaterar att provtagning som arbetsgivare bekostar för att ta reda på om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen inte ska tas upp till beskattning.

Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu är det beslutat att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Kostnaden minskar till hälften

Om anstånd med skatt (preliminärskatteavdrag och socialavgifter) och moms beviljats med anledning av coronapandemin ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan), även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Riksdagen har nu beslutat att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%.

Information om avstämning korttidsarbete

Posted by | Uncategorized | No Comments

Avstämningen senarelagd till 16 – 30 juniAvstämningen öppnar 16 juni, istället för 1 juni som vi tidigare informerat om. Du har fortfarande två veckor på dig att göra avstämningen. Sista dag för att lämna in din avstämning är därför den 30 juni.  

Anledningen till förskjutningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för dig som företagare att göra rätt.

Om du har fortsatt ekonomiska svårigheter och vill ansöka om mer stöd gör du det när du gör din avstämning. Du kan inte ansöka om mer stöd genom att göra en separat ansökan. Det kan ta längre tid att få ett beslut om utbetalning av fortsatt stöd eftersom det sker samtidigt som nuvarande period stäms av.

Krispaket med mer pengar till korttidsarbete

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under maj–juli. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen.

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete har hittills omfattat en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60%. Riksdagen har nu beslutat att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet gäller från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Riksdagsbeslutet innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStat
120%4%1%15%
240%6%4%30%
360%7,5%7,5%45%
480%12%8%60%

Inga förseningsavgifter innan 15 juli

Posted by | Uncategorized | No Comments

Med anledning av Coronaviruset har Skatteverket nu meddelat att alla deklarationer som omfattas av ett byråanstånd får lämnas senast 15 juli utan att någon förseningsavgift tas ut. För helårsmoms som omfattas av byråanstånd kommer ingen förseningsavgift att tas ut om momsdeklarationen lämnas senast 26 juli.

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Uppskovstaket (1 450 000 kr) vid bostadsförsäljningar slopades tillfälligt från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Riksdagen har nu beslutat att taket höjs till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.

Uppskov med beskattningen

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad.

Ett sådant uppskov kunde som mest uppgå till 1,45 miljoner kr. Taket för uppskov slopades dock tillfälligt under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Syftet med slopandet var att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen vill höja taket permanent

Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020. Därför aviserade man i budgetpropositionen för en höjning av taket för uppskov till 3 miljoner kr.

Förslaget vann riksdagens gillande, som valde att fatta beslut enligt regeringens förslag.

Ikraftträdande

Det nya taket gäller för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt