Uncategorized

Prisbeloppen 2020

Posted by | Uncategorized | No Comments

Prisbeloppen 2020

Prisbasbeloppet höjs med 800 kr inkomståret 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2020 till 47 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2020 (deklarationen 2021) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 008 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 378 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 473 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 14 994 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 717 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 189 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 650 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 189 200 kr (4 pbb).

Skattefri motion

Posted by | Uncategorized | No Comments

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man t ex använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

Motion – perfekt för en nystart!

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Motion och friskvård – förutsättningar för skattefrihet

Följande punkter måste alltid vara uppfyllda för att förmånen ska vara skattefri för de anställda:

 1. Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen.
 2. Motionen/friskvården ska vara av mindre värde.

Om dessa punkter uppfylls behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria motionen eller friskvården, och kostnaden blir avdragsgill som personalkostnad. För personalen blir motionen alltså gratis eftersom det inte görs några skatteavdrag och företaget får avdrag för kostnaden.

Motion till hela personalen

För att det ska vara en skattefri förmån måste erbjudandet om motion rikta sig till hela personalen och inte bara till en liten grupp eller enstaka anställd. Med hela personalen menar man samtliga anställda, oavsett anställningsform. Alltså även visstidsanställda som t ex vikarier ska erbjudas förmånen. Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för dessa. Även uppdragstagare som styrelseledamöter omfattas numer av reglerna om skattefria personalvårdsförmåner.

Motion av mindre värde

För att motionsförmånen ska vara skattefri krävs att den är av mindre värde. Enligt Skatteverket anses ett vanligt årskort på gym rymmas inom ”mindre värde”. Gäller det ett friskvårdsbidrag anser Skatteverket att det får uppgå till högst 5 000 kr per person och år. Ett friskvårdsbidrag är alltså ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. 

Friskvårdsbidrag på 6 500 kr skattepliktigt

Varken lagtext eller praxis anger någon exakt beloppsgräns för vad som kan anses vara av mindre värde och Skatteverkets uppfattning ifrågasattes av Kalle som vände sig till Skatterättsnämnden (SRN).

Kalle kunde få upp till 6 500 kr i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Han planerade att använda friskvårdsbidraget till att betala ett års medlemskap hos ett klättercenter vilket kostar 5 400 kr. Resterande 1 100 kr ville han använda till ett gymkort.

SRN ansåg att friskvårdsbidraget, använt på av Kalle beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde och godkände 6 500 kr som gräns för skattefritt friskvårdsbidrag.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD påpekade att vad som avses med mindre värde är inte uttalat i lagstiftningen och att lagstiftaren har överlämnat till rättstillämpningen att följa och ta hänsyn till de förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med mindre värde.

HFD konstaterade att huvudregeln är att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga. Undantag från denna regel ska tillämpas restriktivt.

HFD ansåg att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är av mindre värde och ändrade därmed SRN:s förhandsbesked.

Naturaförmån

Om arbetsgivaren erbjuder motion och friskvård av mindre värde på arbetsplatsen eller genom abonnemang på en anläggning som arbetsgivaren själv väljer, och betalar direkt till, räknas det som en naturaförmån. I det här fallet krävs det att alla anställda erbjuds samma slags förmån, t ex ett gymkort på ett visst angivet gym, massage på arbetsplatsen eller simkort på en viss angiven simhall.

Enligt Skatteverket ryms ett vanligt årskort på gym fortfarande i definitionen av mindre värde när det gäller förmåner som arbetsgivaren betalar direkt till anläggningen, dvs när det inte är fråga om ett friskvårdsbidrag. Det skulle alltså kunna vara godtagbart att betala mer än 5 000 kr per år och person till ett gym och ändå räknas som mindre värde. Observera dock att det inte får vara fråga om t ex exklusiva anläggningar med spa etc.

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag kan användas till fria aktiviteter men aktiviteterna ska finnas med på den lista Skatteverket klassar som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner. Numer omfattas även personlig träning, liftkort, golf och lektioner inom ridning, segling och sportdykning. Något som fram till 2018 klassats som lyxsporter på grund av krav på dyrare utrustning. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. Observera att varje enskild lektion eller tillfälle inte får kosta mer än 1 000 kr (ink moms). 

Växa-stöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd. Under de första 24 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas.

Tillämpning av de nya reglerna
TIdigare gällde Växa-stödet de första 12 månaderna av en anställning, men sedan 1 augusti 2019 gäller Växa-stödet de första 24 månaderna. De nya reglerna gäller anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare. Förlängningen gäller även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 senare.

För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. De anställningar som påbörjades före 1 augusti 2018 nådde slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna började tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.

Växa-stöd går att söka till och med 31 december 2021
De nya reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Tillämpning av de nya reglerna
Växa-stöd går att söka till och med 31 december 2021

Lyxsporter och friskvårdsbidrag

Posted by | Uncategorized | No Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att golfspel på pay and play-bana är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket ger nu grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån.

Förmån av trängselskatt

Posted by | Uncategorized | No Comments

Förmån av trängselskatt

Från och med 1 januari 2018 ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgifter beskattas separat. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning om vilka underlag och beräkningsmetoder som är tillämpliga för förmånsberäkningen.

Förmån av trängselskatten beskattas separat

Från och med 1 januari 2018 är förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift, i form av väg-, bro- och färjeavgift, som avser privat körning med förmånsbil en separat skattepliktig förmån. Enligt nuvarande regler ingår dessa förmåner i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet, se 17:305.

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Riksdagen has decided to increase the taxation of savings on investmentspare account (ISK) and in capital insurances.

Höjd skatt på kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av kapitalförsäkringar. According to the new regulations, the capital base for return on investment insurance shall be multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as today with 0.75 percentage points. Ändringen gäller även utländska kapitalförsäkringar.

Höjd schablonintäkt för investmentsparkonto

Riksdagen har även beslutat att höja beskattningen av sparande på investmentsparkonto (ISK). According to the new regulations, the capital base for the flat income that is to be included in the income-raising capital is multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as of today by 0.75 percentage points.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på skatteår som börjar efter den 31 december 2017.

Digitaliseringsstöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu får småföretagare i 18 regioner runtom i Sverige chansen att ansöka om digitaliseringsstöd. Totalt handlar det om 35 miljoner kronor som får användas till att ta in mer digital kompetens i företagen.

Digitalisering för alla

Små företag har inte samma förutsättningar som de större att digitalisera sina produkter eller tjänster. Tillväxtverket har därför fått i uppdrag av regeringen att hitta lösningar på problemet och hjälpa de mindre företagen.

Checkar för små företag

Sedan 2013 har Tillväxtverket tilldelat checkar för internationalisering till små företag så att de lättare ska kunna nå ut till en global marknad. Det som är nytt i år är alltså att man även kan söka stöd för digitalisering. Stödet kan exempelvis användas till att arbeta fram digitala strategier för företaget.

De här 18 regionerna kan söka digitaliseringsstöd: Gävleborgs län, Blekinge län, Dalarna län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Gotlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

Nytt förslag från regeringen om ändringar i 3:12 reglerna

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Enligt regeringen skulle utredningens förslag slå hårt mot de minsta företagens förutsättningar och förslaget har därför justerats av regeringen på flera punkter. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2018.

Här är regeringens förslag punkt för punkt:
 • Höjd skattesats
  Skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% till 25%. Skattesatsen på den del av utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet ändras inte, utan kommer även i fortsättningen att vara 30%.
 • Schablonbeloppet oförändrat
  Schablonbeloppet ska fortsatt vara 2,75 IBB, ingen förändring alltså.
 • Endast den ena regeln får användas
  Det blir inte möjligt att kombinera förenklingsregeln och huvudregeln. Den som tillämpar förenklingsregeln i ett företag ska alltså inte kunna beräkna något ytterligare gränsbelopp för andelar i andra företag. Huvudregeln får dock användas för hur många innehav som helst.
 • Inget höjt lönekrav
  Utredningens förslag genomförs alltså inte.
 • Lönebaserat utrymme
  Löneunderlaget ska först fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det lönebaserade utrymmet ska därefter beräknas till:
  – 15% av andelsägarens löneunderlag upp till 6 IBB
  – 30% av andelsägarens löneunderlag mellan 6 och 60 IBB
  – 40% av andelsägarens löneunderlag över 60 IBB
  För närstående beräknas det lönebaserade utrymmet utifrån de närståendes sammanlagda löneunderlag. Beloppet fördelas därefter på delägarnas andelar.

 

 • Taket för lönebaserad utdelning slopas
  Man vill alltså slopa gränsen för lönebaserat utrymme.
 • Kapitalandelskravet
  För andelsägare som äger andelar som motsvarar mindre än 4% av kapitalet i företaget får det lönebaserade utrymmet inte överstiga 25% av delägarens eller någon närståendes lön från företaget eller dess dotterföretag under året före beskattningsåret.
 • Takbelopp
  Takbeloppet ska vara sammanlagt 120 IBB för utdelning och kapitalvinster under beskattningsåret. Någon hänsyn till de senaste fem årens kapitalvinster ska inte längre tas. Med en övergångsbestämmelse ska dock kapitalvinster från försäljningar som skett under beskattningsåren 2013-2017 få räknas med vid beräkningen om delägaren begär det, men detta gäller dock inte vid försäljning till närstående eller eget eller närståendes företag.
 • Uppräkning av sparat gränsbelopp
  Uppräkningsräntan för sparat gränsbelopp ska vara SLR + 2 procentenheter (istället för dagens SLR + 3).
 • Kvotering av kapitalförluster
  Som en följd av förslaget om att höja skattesatsen på gränsbeloppet till 25% ska kvoteringen av kapitalförluster ändras i motsvarande mån, vilket innebär en kvotering till 5/6 (istället för dagens 2/3).
 • Generationsskiften
  Ett särskilt undantag införs i reglerna om samma eller likartad verksamhet för att underlätta generationsskiften och möjligheten till så kallade trädabolag (karensbolag).
 • Dotterbolagsdefinitionen behålls
  Det kommer alltså fortfarande inte vara möjligt för ett dotterföretag att kunna ha flera moderföretag.
Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt