Uncategorized

Utvecklingstid för anställda

Posted by | Uncategorized | No Comments

Utvecklingstid för anställda

För att underlätta omställningen och främja rörligheten på arbetsmarknaden föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet till utvecklingstid (utvecklingsår) för anställda. Syftet med utvecklingstiden, som kan pågå i upp till ett år, är att anställda som arbetat länge ska kunna vidareutveckla sig och skaffa ny kompetens samtidigt som en ersättare anställs i deras ställe. Det ska också finnas möjlighet att under utvecklingstiden starta egen näringsverksamhet.

Förslaget kommer tidigast träda i kraft oktober 2020.

Förenklingsregler för enskilda näringsidkare

Posted by | Uncategorized | No Comments

En utredning ska återigen se över skattereglerna för enskilda näringsidkare och undersöka om förenklingar kan införas. Syftet är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet. Det ska också bli lättare att göra rätt och undvika oavsiktliga fel. Speciellt fokus ska läggas på resultatberäkningen, systemen med räntefördelning och expansionsfond och förslag på hur beskattningen kan förenklas kraftigt.

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt.

Posted by | Uncategorized | No Comments

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2019 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Kostnadsränta

Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

Du behöver endast betala ränta för de dagar som du har underskott, en så kallad dag-för-dag-ränta. Det gör alltså inte så mycket om du blir någon dag sen med inbetalningen till skattekontot.

Fribelopp 30 000 kr i drygt fyra månader

Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet.

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 4 maj 2020 (se tabellen nedan).

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att göra extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet.

Digital byrå 2020

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu är Came Redovisning utsedd till digitalaliserad byrå av Björn Lundén.

Vi på Came Redovisning har alltid strävat om att vara i framkant när det gäller digitalisering av verksamheten. Smarta och enkla programlösningar, effektiva arbetsflöden och kommunikation med kund är prioriterade delar av vårt arbete. Vi såg därför denna certifiering som ett naturligt nästa steg för Came Redovisning.

Vad är en Digitaliserad Byrå?

En Digitaliserad Byrå är en redovisningsbyrå som jobbar enligt ett nytt koncept som utvecklats av oss på Björn Lundén. Det handlar dels om att byrån jobbar digitalt med olika flöden i moderna programvaror som effektiviserar samarbetet mellan redovisningsbyrå och kund, dels om att man jobbar med en attraktiv affärsmodell. 

cameredovisning digitaliserad byrå 2020 utmärkelse

Julbord och julfest!

Posted by | Uncategorized | No Comments
Julbord och julfest

Utgifter för måltider som julbord är inte avdragsgilla alls för företaget sedan nya regler trädde i kraft 1 januari 2017 (tidigare kunde företag få avdrag med 90 kronor + moms för representationsmåltider). Däremot får företaget lyfta moms på utgifter för förtäring på underlag upp till 300 kr per person, alltså blir det åtminstone ett visst momslyft på kostnaden för julbordet. 

Kringkostnader som musikunderhållning, lokalhyra och uppträdanden är avdragsgilla med 180 kr + moms per person. Utgifter för anställdas hotellövernattningar och resor i samband med julfest på annan ort är avdragsgilla i sin helhet om det handlar om max en övernattning och inte är en ren rekreationsresa.

Tänk på att kringkostnaderna bara blir avdragsgilla vid två personalfester per år för företaget. Du kan givetvis bjuda till fler fester – men då blir ingen del avdragsgill på fest nummer 3 och 4 os

Julklappar

Posted by | Uncategorized | No Comments
Julklappar till anställda

En grundförutsättning för att julklapparna ska vara skattefria för de anställda är att de är av mindre värde max 450kr inkl moms och ges till alla anställda, eller en större grupp av de anställda. Det är i övrigt väldigt fritt, men det finns ändå några begränsningar. Om företaget ger rena pengar eller presentkort som kan bytas mot pengar blir det förmånsbeskattning för den anställde.

Prisbeloppen 2020

Posted by | Uncategorized | No Comments

Prisbeloppen 2020

Prisbasbeloppet höjs med 800 kr inkomståret 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2020 till 47 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2020 (deklarationen 2021) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 008 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 378 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 473 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 14 994 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 717 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 189 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 650 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 189 200 kr (4 pbb).

Skattefri motion

Posted by | Uncategorized | No Comments

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man t ex använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

Motion – perfekt för en nystart!

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Motion och friskvård – förutsättningar för skattefrihet

Följande punkter måste alltid vara uppfyllda för att förmånen ska vara skattefri för de anställda:

 1. Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen.
 2. Motionen/friskvården ska vara av mindre värde.

Om dessa punkter uppfylls behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria motionen eller friskvården, och kostnaden blir avdragsgill som personalkostnad. För personalen blir motionen alltså gratis eftersom det inte görs några skatteavdrag och företaget får avdrag för kostnaden.

Motion till hela personalen

För att det ska vara en skattefri förmån måste erbjudandet om motion rikta sig till hela personalen och inte bara till en liten grupp eller enstaka anställd. Med hela personalen menar man samtliga anställda, oavsett anställningsform. Alltså även visstidsanställda som t ex vikarier ska erbjudas förmånen. Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för dessa. Även uppdragstagare som styrelseledamöter omfattas numer av reglerna om skattefria personalvårdsförmåner.

Motion av mindre värde

För att motionsförmånen ska vara skattefri krävs att den är av mindre värde. Enligt Skatteverket anses ett vanligt årskort på gym rymmas inom ”mindre värde”. Gäller det ett friskvårdsbidrag anser Skatteverket att det får uppgå till högst 5 000 kr per person och år. Ett friskvårdsbidrag är alltså ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. 

Friskvårdsbidrag på 6 500 kr skattepliktigt

Varken lagtext eller praxis anger någon exakt beloppsgräns för vad som kan anses vara av mindre värde och Skatteverkets uppfattning ifrågasattes av Kalle som vände sig till Skatterättsnämnden (SRN).

Kalle kunde få upp till 6 500 kr i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Han planerade att använda friskvårdsbidraget till att betala ett års medlemskap hos ett klättercenter vilket kostar 5 400 kr. Resterande 1 100 kr ville han använda till ett gymkort.

SRN ansåg att friskvårdsbidraget, använt på av Kalle beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde och godkände 6 500 kr som gräns för skattefritt friskvårdsbidrag.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD påpekade att vad som avses med mindre värde är inte uttalat i lagstiftningen och att lagstiftaren har överlämnat till rättstillämpningen att följa och ta hänsyn till de förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med mindre värde.

HFD konstaterade att huvudregeln är att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga. Undantag från denna regel ska tillämpas restriktivt.

HFD ansåg att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är av mindre värde och ändrade därmed SRN:s förhandsbesked.

Naturaförmån

Om arbetsgivaren erbjuder motion och friskvård av mindre värde på arbetsplatsen eller genom abonnemang på en anläggning som arbetsgivaren själv väljer, och betalar direkt till, räknas det som en naturaförmån. I det här fallet krävs det att alla anställda erbjuds samma slags förmån, t ex ett gymkort på ett visst angivet gym, massage på arbetsplatsen eller simkort på en viss angiven simhall.

Enligt Skatteverket ryms ett vanligt årskort på gym fortfarande i definitionen av mindre värde när det gäller förmåner som arbetsgivaren betalar direkt till anläggningen, dvs när det inte är fråga om ett friskvårdsbidrag. Det skulle alltså kunna vara godtagbart att betala mer än 5 000 kr per år och person till ett gym och ändå räknas som mindre värde. Observera dock att det inte får vara fråga om t ex exklusiva anläggningar med spa etc.

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag kan användas till fria aktiviteter men aktiviteterna ska finnas med på den lista Skatteverket klassar som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner. Numer omfattas även personlig träning, liftkort, golf och lektioner inom ridning, segling och sportdykning. Något som fram till 2018 klassats som lyxsporter på grund av krav på dyrare utrustning. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. Observera att varje enskild lektion eller tillfälle inte får kosta mer än 1 000 kr (ink moms). 

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt