Omställningsstöd – maj till juli

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Men reglerna ändras något jämfört med de som gällde för perioden mars–april.

För maj kommer det att krävas ett omsättningstapp på mer än 40% och för juni–juli ett tapp på mer än 50% jämfört med motsvarande perioder 2019. För perioden mars–april var det kravet satt till 30%.

Omställningsstödet kommer som tidigare att ges med 75% av det procentuella omställningstappet. För maj ges stöd med högst 75 miljoner kr/företag och för perioden juni–juli är taket 150 miljoner kr.

Förlängningen av reglerna om omställningsstöd beräknas kosta 9 miljarder kr och görs för att det nu står klart att krisens inledande skadeverkningar påverkade företagen kraftigt även under maj månad på liknande sätt som i mars och april. Många företag som bedriver säsongsverksamhet under sommaren har också drabbats mycket hårt under juni och juli.

Beslutet om förlängning är ännu inte fattat och det går därför inte heller att ansöka om stödet än.

Karensavdrag, läkarintyg mm

Posted by | Uncategorized | No Comments

Under våren infördes en hel del förändringar i socialförsäkringen och i reglerna för tillfällig föräldrapenning. Anpassningar till den rådande coronapandemin.

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande nu meddelat att många av dessa åtgärder kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr.
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr per dag.
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen.
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Friskvårdsbidraget – gäller nu även för bl a agility, skytte, hästkörning och enduro.

Posted by | Uncategorized | No Comments

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag. För att vara skattefri måste förmånen erbjudas samtliga anställda.

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

Enklare slag av motion och friskvård som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen, eller genom att disponera en annan lokal eller genom abonnemang som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt till en anläggning (t ex gymkort), räknas som en naturaförmån.

Det innebär att t ex hobby- och fritidsaktiviteter omfattas så länge aktiviteten innehåller moment av motion. Exempel på aktiviteter som därmed omfattas är:

 • Agility
 • Bergsguide
 • Enduro
 • Fortsättningskurs i hästkörning
 • Forsränning
 • Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion
 • Motorcross
 • Paintball
 • Personlig startavgift i tävling eller lopp
 • Självförsvarskurs
 • Speedway
 • Sportfiske
 • Westernskytte
 • Friskvårdsbidraget kan bara användas till själva motionsaktiviteten, t ex startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då. Det kan dock inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Friskvårdbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller personliga medlemskap i föreningar

A-kassa – mindre vila för vilande företagare

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Man ska alltså kunna vara lite aktiv trots att man lagt företaget vilande.

Det innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten.

Enligt den nya bestämmelsen blir det tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla 1 januari 2021.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom. Staten ska stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period ska staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Omställningsstöd – stöd till de värst drabbade företagen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Det som nu beslutats av riksdagen handlar om ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Tanken är att detta ska vara ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig. Företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och för att undvika en konkursvåg.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 januari 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
 • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.

Covid-19 prov är skattefri förmån

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har fått frågor om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivare bekostar provtagning för att kontrollera om de har eller har haft sjukdomen Covid-19. Skatteverket konstaterar att provtagning som arbetsgivare bekostar för att ta reda på om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen inte ska tas upp till beskattning.

Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu är det beslutat att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Kostnaden minskar till hälften

Om anstånd med skatt (preliminärskatteavdrag och socialavgifter) och moms beviljats med anledning av coronapandemin ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan), även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Riksdagen har nu beslutat att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%.

Information om avstämning korttidsarbete

Posted by | Uncategorized | No Comments

Avstämningen senarelagd till 16 – 30 juniAvstämningen öppnar 16 juni, istället för 1 juni som vi tidigare informerat om. Du har fortfarande två veckor på dig att göra avstämningen. Sista dag för att lämna in din avstämning är därför den 30 juni.  

Anledningen till förskjutningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för dig som företagare att göra rätt.

Om du har fortsatt ekonomiska svårigheter och vill ansöka om mer stöd gör du det när du gör din avstämning. Du kan inte ansöka om mer stöd genom att göra en separat ansökan. Det kan ta längre tid att få ett beslut om utbetalning av fortsatt stöd eftersom det sker samtidigt som nuvarande period stäms av.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt