Stöd för korttidsarbete förlängs med sju månader

Posted by | Uncategorized | No Comments

Stöd vid korttidsarbete  kan idag beviljas under högst nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att stödet för korttidsarbete förlängs med sju månader, och ska gälla som längst t o m 30 juni 2021. Stödet kommer att fortsätta att vara 75% av lönekostnaden för arbetstidsminskningen under januari–mars 2021. För perioden april–juni sänks subventionen till 50%.

Regeringen föreslår att hanteringen ska bli striktare vid godkännade av stöd. Stöd ska bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stödet. Missbruk av stödet ska förhindras.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för stöd

Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs också att nettoomsättningen har minskat med minst 30% för stödperioden mars – april jämfört med motsvarande period 2019. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig:

StödperiodOmsättningstapp
mars-april30%
maj40%
juni-juli50%

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på minsta omsättning (200 000 kr) justeras i motsvarande mån.

Ett nystartat företag har ett första räkenskapsår på 18 månader. För att kunna få omsättningsstöd måste omsättningen för detta räkenskapsår uppgå till minst 18/12 x 200 000 = 300 000 kr.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr.

För att få stöd måste stödet dock uppgå till minst följande belopp:

 • 2 000 kr för stödperioden mars-april
 • 1 000 kr för stödperioden maj
 • 2 000 kr för stödperioden juni-juli

Krisstöd till kulturen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19 och öppnar den 15 oktober.

Ett helt nytt stöd som ska gå till särskilda behov i kulturlivet öppnar den 22 oktober. Inom det nya bidraget kommer Kulturrådet även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har nu presenterat promemorian där ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare föreslås.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för stöd

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Stöd ska kunna fås av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Det krävs också att nettoomsättningen har minskat (jämfört med motsvarande period 2019) med minst 30% för stödperioden mars – april. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni – juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet föreslås bli 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr fördelat enligt följande:

StödperiodOmsättningstappMaximalt stöd
mars-april30%48 000 kr
maj40%24 000 kr
juni-juli50%48 000 kr

Omställningsstöd – maj till juli

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Men reglerna ändras något jämfört med de som gällde för perioden mars–april.

För maj kommer det att krävas ett omsättningstapp på mer än 40% och för juni–juli ett tapp på mer än 50% jämfört med motsvarande perioder 2019. För perioden mars–april var det kravet satt till 30%.

Omställningsstödet kommer som tidigare att ges med 75% av det procentuella omställningstappet. För maj ges stöd med högst 75 miljoner kr/företag och för perioden juni–juli är taket 150 miljoner kr.

Förlängningen av reglerna om omställningsstöd beräknas kosta 9 miljarder kr och görs för att det nu står klart att krisens inledande skadeverkningar påverkade företagen kraftigt även under maj månad på liknande sätt som i mars och april. Många företag som bedriver säsongsverksamhet under sommaren har också drabbats mycket hårt under juni och juli.

Beslutet om förlängning är ännu inte fattat och det går därför inte heller att ansöka om stödet än.

Karensavdrag, läkarintyg mm

Posted by | Uncategorized | No Comments

Under våren infördes en hel del förändringar i socialförsäkringen och i reglerna för tillfällig föräldrapenning. Anpassningar till den rådande coronapandemin.

Regeringen och samarbetspartierna har i ett pressmeddelande nu meddelat att många av dessa åtgärder kommer att gälla under hela 2020. De åtgärder som föreslås gälla året ut är följande:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp på 804 kr.
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp på 804 kr per dag.
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till 15:e dagen.
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Friskvårdsbidraget – gäller nu även för bl a agility, skytte, hästkörning och enduro.

Posted by | Uncategorized | No Comments

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag. För att vara skattefri måste förmånen erbjudas samtliga anställda.

Friskvårdsbidrag eller naturaförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda motions- och friskvårdsförmån som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

Enklare slag av motion och friskvård som arbetsgivaren erbjuder på arbetsplatsen, eller genom att disponera en annan lokal eller genom abonnemang som arbetsgivaren själv väljer och betalar direkt till en anläggning (t ex gymkort), räknas som en naturaförmån.

Det innebär att t ex hobby- och fritidsaktiviteter omfattas så länge aktiviteten innehåller moment av motion. Exempel på aktiviteter som därmed omfattas är:

 • Agility
 • Bergsguide
 • Enduro
 • Fortsättningskurs i hästkörning
 • Forsränning
 • Friluftsaktiviteter och naturupplevelser med inslag av motion
 • Motorcross
 • Paintball
 • Personlig startavgift i tävling eller lopp
 • Självförsvarskurs
 • Speedway
 • Sportfiske
 • Westernskytte
 • Friskvårdsbidraget kan bara användas till själva motionsaktiviteten, t ex startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort, samt hyra av den utrustning som krävs för att aktiviteten ska kunna utföras där och då. Det kan dock inte användas för att hyra redskap för aktiviteter på egen hand. Friskvårdbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller personliga medlemskap i föreningar

A-kassa – mindre vila för vilande företagare

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Man ska alltså kunna vara lite aktiv trots att man lagt företaget vilande.

Det innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten.

Enligt den nya bestämmelsen blir det tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla 1 januari 2021.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom. Staten ska stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period ska staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Omställningsstöd – stöd till de värst drabbade företagen

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Det som nu beslutats av riksdagen handlar om ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Tanken är att detta ska vara ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig. Företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och för att undvika en konkursvåg.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 januari 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
 • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.
Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt