Krispaket med mer pengar till korttidsarbete

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under maj–juli. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen.

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete har hittills omfattat en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60%. Riksdagen har nu beslutat att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet gäller från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Riksdagsbeslutet innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStat
120%4%1%15%
240%6%4%30%
360%7,5%7,5%45%
480%12%8%60%

Inga förseningsavgifter innan 15 juli

Posted by | Uncategorized | No Comments

Med anledning av Coronaviruset har Skatteverket nu meddelat att alla deklarationer som omfattas av ett byråanstånd får lämnas senast 15 juli utan att någon förseningsavgift tas ut. För helårsmoms som omfattas av byråanstånd kommer ingen förseningsavgift att tas ut om momsdeklarationen lämnas senast 26 juli.

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Uppskovstaket (1 450 000 kr) vid bostadsförsäljningar slopades tillfälligt från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Riksdagen har nu beslutat att taket höjs till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.

Uppskov med beskattningen

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad.

Ett sådant uppskov kunde som mest uppgå till 1,45 miljoner kr. Taket för uppskov slopades dock tillfälligt under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Syftet med slopandet var att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen vill höja taket permanent

Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020. Därför aviserade man i budgetpropositionen för en höjning av taket för uppskov till 3 miljoner kr.

Förslaget vann riksdagens gillande, som valde att fatta beslut enligt regeringens förslag.

Ikraftträdande

Det nya taket gäller för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Utökat stöd vid sjukdom

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen föreslår förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom förlängs och höjs ersättningen för den första sjukdagen.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen föreslår att staten står för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period föreslår regeringen att staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr fr o m 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås gälla till och med 30 september.

Skattefri parkering och gåvor till anställda – tillfälliga regler pga corona

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att anställda ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr.

Skattefria gåvor och parkeringsförmån

Tillfällig skattefrihet för parkering

Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering ska gälla retroaktivt från och med april och under resten av 2020. Detta ska gälla alla yrkesgrupper och i hela landet.

Syftet är minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Extra skattefri gåva

Regeringen föreslår också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda från juni och fram till årets slut. Detta ska alltså gälla förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler (se ovan).

Bakgrunden till detta förslag är att många företag och kommuner vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Omsättningsstöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Stöd till de värst drabbade företagen

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett omsättningstöd riktad till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp som beräknas kosta staten 39 miljarder kr.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Enligt regeringen är detta ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapt.

Enligt Finansdepartementets beräkningar kan det vara uppemot 180 000 företag som kan komma att ha rätt till stödet.

Regeringen påpekade också att detta är just ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig – företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och undvika en konkursvåg. Man påpekar också att ingen kunde förbereda sig på denna kris, som liknades vid en blixt från klar himmel.

Omsättningstapp på minst 30%

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt.
  • maxbeloppet är 150 miljoner kr/företag.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat, och varierar mellan 22,5 – 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Exempel:

Fasta kostnaderOmsättningstappStöd
500 000 kr50%187 500 kr
500 000 kr90%337 500 kr
2 000 000 kr50%750 000 kr
2 000 000 kr90%1 350 000 kr
300 000 000 kr50%112 500 000 kr
300 000 000 kr90%150 000 000 kr

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket som kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. På pressträffen påpekades också att man har ansvar för osanna uppgifter, och vid eventuella försök till fusk, så finns fängelse i straffskalan.

Mer information kommer

Regeringen kommer att återkomma med mer information och mer detaljer hur stödet ska utformas och om hur, och när, man kan ansöka. Man behöver även kolla med EU-kommissionen om stödet måste godkännas ut statsstödssynpunkt.

Utdelningar i kristid?

Posted by | Uncategorized | No Comments

Finansutskottet har gått ut med att de företag som delar ut stora belopp till aktieägarna inte kan utgå från att de också får ta del av regeringens åtgärder såsom stöd vid korttidsarbete.

– Det kan bli problem med korttidspermitteringar och att nyttja andra statliga stödpaket om man samtidigt ger utdelning till aktieägarna. Det kan också vara ett bättre beslut att till exempel skjuta upp utdelning till aktieägarna istället för att säga upp personal. Om man dessutom genomför en utdelning som man inte har täckning för och bolaget skulle gå i konkurs så ska man komma ihåg att man har ett bristtäckningsansvar. Vi vet inte än hur omfattande krisen kan bli för vår ekonomi så mitt råd är definitivt att vänta med utdelningen tills vi får en överblick på krisens effekter.

Krispaket med mer pengar till korttidsarbete – 80% arbetstidsminskning

Posted by | Uncategorized | No Comments

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete omfattas enligt nuvarande bestämmelser en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60% (se 20:136). Regeringen föreslår nu att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet ska gälla från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter (se 20:145) blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Förslaget innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStat
120%4%1%15%
240%6%4%30%
360%7,5%7,5%45%
480%12%8%60%

Det är inte meningen att man ska göra vinst på grund av de olika stödåtgärderna och det är därför regeringen valt att det inte ska vara möjligt att få stöd vid 100% korttidspermittering. Detta skulle innebära negativa lönekostnader för arbetsgivaren med tanke på nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Missbruk kommer att bestraffas

Det har kommit indikationer på att systemet med korttidsarbete missbrukas, t ex att företag fortsätter med heltidsjobb under korttidspermittering. Därför kommer resurser att läggas på skärpta kontroller. Företag som missbrukar systemet kommer att polisanmälas.

Regeringen har tidigare informerat om att 100 av Skatteverkets handläggare kommer att jobba med kontroller av stödet för korttidsarbete. Skatteverket kommer också att få 130 nya medarbetare för utföra kontroller av t ex personalliggare, för att på så sätt upptäcka fusk med korttidsarbete. Stödet ska gå till krisande företag – inte till bedragare.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt