Krispaket med mer pengar till korttidsarbete – 80% arbetstidsminskning

Posted by | Uncategorized | No Comments

Ökat stöd vid korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete omfattas enligt nuvarande bestämmelser en arbetstidsminskning på 20%, 40% respektive 60% (se 20:136). Regeringen föreslår nu att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet ska gälla från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.

Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter (se 20:145) blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Fyra nivåer

Förslaget innebär alltså att en fjärde nivå för korttidsarbete införs. De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

NivåArbetstidsminskningLöneminskningArbetsgivareStat
120%4%1%15%
240%6%4%30%
360%7,5%7,5%45%
480%12%8%60%

Det är inte meningen att man ska göra vinst på grund av de olika stödåtgärderna och det är därför regeringen valt att det inte ska vara möjligt att få stöd vid 100% korttidspermittering. Detta skulle innebära negativa lönekostnader för arbetsgivaren med tanke på nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Missbruk kommer att bestraffas

Det har kommit indikationer på att systemet med korttidsarbete missbrukas, t ex att företag fortsätter med heltidsjobb under korttidspermittering. Därför kommer resurser att läggas på skärpta kontroller. Företag som missbrukar systemet kommer att polisanmälas.

Regeringen har tidigare informerat om att 100 av Skatteverkets handläggare kommer att jobba med kontroller av stödet för korttidsarbete. Skatteverket kommer också att få 130 nya medarbetare för utföra kontroller av t ex personalliggare, för att på så sätt upptäcka fusk med korttidsarbete. Stödet ska gå till krisande företag – inte till bedragare.

Sänkt kostnad för anstånd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har kommit överens med oppositionen i riksdagen att sänka kostnaden för anstånd med skatt till mer än hälften.

Kostnaden minskar till hälften

Regeringen har nu kommit överens med oppositionen i riksdagen att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Kostnaden för anstånd ska motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för ca 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Posted by | Uncategorized | No Comments

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet har nu även godkänts av EU-kommissionen.

5 miljarder kr i tillfälligt stöd

Riksdagen har beslutat att avsätta 5 miljarder kr i stöd för att tillfälligt sänka fasta hyror för vissa utsatta branscher. Regeringen har arbetat fram en förordning och eftersom det rör sig om ett statsstöd har stödet även behövt få ett godkännande av EU-kommissionen.

Stödet ska gälla för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet om hyresminskningen ska ha slutits innan 30 juni 2020.

50% av hyresnedsättningen

Stödet kommer att ges med 50% av den överenskomna nedsättningen, dock högst ett belopp som motsvarar 25% av den ursprungliga hyran.

Vissa utsatta branscher

Stödet riktas till företag i sällanköpshandel samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder.

Stödet kommer bland annat att riktas mot företag i sällanköpshandel, främst butikshandel, med SNI kod 47.191-47.911. Hotell- och restaurangbranschen, SNI 55.101 – 56.300, kommer att omfattas i sin helhet.

Av de andra verksamheter som omfattas kan nämnas biografer, resebyråverksamhet, arrangemang av kongresser och mässor, konstnärlig verksamhet, muséer, sporthallar, tandläkarverksamhet, hår och kroppsvård. Partihandel, varuhus-/stormarknadshandel (med minst 35% livsmedel, drycker och tobak) samt livsmedelshandel kommer inte att omfattas av stödet.

Den kompletta listan med vilka branscher som omfattas hittar du här:

Branscher som omfattas av hyresstöd

Hyresvärden ansöker

Det är hyresvärden som kommer att ansöka om stödet i efterhand hos länsstyrelserna. Ansökan ska skickas senast 31 augusti 2020. Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur det går till läggs ut på länsstyrelsernas webbplatser.

Byte av redovisningsperiod eller metod pga corona

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande där man anser att coronaviruset är särskilda skäl vid byte av redovisningsmetod eller redovisningsperiod för moms mm.

Ekonomiska problem pga corona

Coronaviruset påverkar många företag ekonomiskt och det har medfört att flera företag får problem med sin likviditet när intäkterna minskar och kundinbetalningarna är osäkra. Företag kan inte heller betala sin moms i tid. Skatteverket har därför kommit med ett nytt ställningstagande som underlättar för företag som vill byta redovisningsmetod eller redovisningsperiod.

Byte av redovisningsmetod

Att ändra från bokslutsmetoden till faktureringsmetoden får man alltid göra, men för att få ändra från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden krävs att det finns särskilda skäl för ett byte. Med särskilda skäl menas exempelvis att rörelsen delats upp mellan olika oberoende delägare, eller att verksamheten har upphört och ersatts av en annan typ av verksamhet.

Skatteverket anser att den rådande situationen under coronakrisen är ett sådant särskilt skäl och ett byte kan göras under förutsättning att den årliga omsättningen beräknas uppgå till högst 3 miljoner kr.

Redovisningsperiod

Redovisningsperioden för moms omfattar normalt ett kalenderkvartal eller en månad. Detta är obligatoriskt för företag med en momspliktig omsättning som överstiger 1 miljon kr per år.

Företag med en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr kan också välja att redovisa momsen en gång per år.

För företag med en momspliktig omsättning som överstiger 40 miljoner kr per år måste momsen redovisas varje kalendermånad.

Byte till kortare redovisningsperiod

Vill man redovisa moms varje månad eller var tredje månad trots att man inte behöver så får man det, dvs Skatteverket ska alltid godta en sådan begäran. En sådan frivillig övergång till kortare redovisningsperiod gäller i 24 månader, såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Skatteverket konstaterar att den rådande situationen under coronakrisen utgör ett sådant särskilt skäl som innebär att man kan bortse från tidskravet. Ett företag får alltså ändra till en längre redovisningsperiod om det har rätt att använda en längre redovisningsperiod med hänsyn till omsättningen trots att 24 månader inte har gått.

Ett företag har ansökt och fått beviljat av Skatteverket att redovisningsperioden från juli 2019 ska vara en månad. Företaget begär i april 2020 att redovisningsperioden ska ändras till kvartalsredovisning. Företagets omsättning uppgår till 2 miljoner kr, vilket innebär att det har rätt att använda kvartalsmoms. Normalt skulle företaget ha rätt att byta till kvartalsmoms först efter 24 månader, dvs efter juni 2021, men pga att coronakrisen anses vara särskilda skäl kan redovisningen ändras till kvartalsmoms från och med april 2020.

Byte till längre redovisningsperiod

Ett byte till längre redovisningsperiod får göras endast under vissa omständigheter. Vid ändring till en längre redovisningsperiod (kvartal eller år) får inte överlappande perioder förekomma, dvs två momsdeklarationer ska inte kunna avse samma tid. Det skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.

Därför är ändringen normalt framåtsyftande. För att ett byte till årsmoms ska kunna gälla från ingången av innevarande beskattningsår får företaget varken ha lämnat eller fått några momsdeklarationer (som avser en kortare redovisningsperiod) för det beskattningsåret. Skatteverket anser dock att detta krav kan frångås under coronakrisen.

Ändra momsregistrering

En ändring av redovisningsmetod eller redovisningsperiod görs på www.verksamt.se eller Skatteverkets blankett SKV4639.

Möjliga förändringar

Med anledning av detta ställningstagande kan företag tänka på följande för att förbättra likviditeten:

 • Är den uppskattade årsomsättningen under 3 miljoner kr så är det möjligt att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod.
 • Är den uppskattade årsomsättningen under 1 miljon kr så är det möjligt att ändra till årsmoms.
 • Är den uppskattade årsomsättningen under 40 miljoner kr så är det möjligt för företag som redovisar momsen per månad att ändra till kvartalsvis redovisning.

A-kassa med vilande företag

Posted by | Uncategorized | No CommentsEn företagare får enligt dagens regler rätt till a-kassa först när verksamheten definitivt har upphört.

Företagaren behöver således avyttra företaget (sin del) avregistrera F-skatt och så vidare. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med a-kassa efter att den varit vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Nu införs en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta gäller även vid eventuella prövningar i framtiden.Krispaket för jobb och omställning

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu har riksdagen beslutat om krispaketet som riktar udden direkt mot de privatpersoner som drabbas i coronakrisens fotspår. Ett paket som innehåller slopad karens och höjda nivåer i a-kassan, höjda fribelopp vid studielån och utökade studieplatser.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Kraven för att få a-kassa sänks tillfälligt, både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa.

 • Medlemsvillkoret sänks till 3 månader från nu gällande 12 månader.
 • Arbetsvillkoret sänks till 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Samtidigt höjs såväl taket som grundbeloppet i a-kassan tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös.

 • Taket höjs till 1 200 kr/dag från 910 kr/dag de första 100 dagarna. Detta innebär för den som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs som har en månadsinkomst på 33 000 kr, en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.
 • Grundbeloppet höjs till 510 kr/dag från 365 kr/dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kr/månad mot dagens 8 030 kr.

Höjningen av både taket och grundbeloppet är tillfällig och gäller från 13 april till 3 januari 2021.

De sex karensdagarna som finns i a-kassan slopas också tillfälligt och gäller för ansökningar som avser tidsperioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021.

Arbetsmarknadspolitik

Riksdagen har beslutat om följande arbetsmarknadspolitiska satsningar:

 • Ökade medel till arbetsförmedlingen
 • Sommarjobb för ungdomar
 • Gröna jobb
 • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb samt nystartsjobb.
 • Stöd till start av näringsverksamhet förlängs från 6 till 12 månader.

CSN – slopat fribelopp och fler studieplatser

Riksdagen har beslutat att fribeloppet slopas, vilket innebär att studenter kan jobba och tjäna extra pengar utan att studiemedel påverkas. Motivet till detta är att möta behoven i vården.

I övrigt kommer det bland annat att bli satsningar på basår, sommarkurser, fler studenter i högskolan och fler behöriga till lärarutbildningen.

Yrkesutbildning

En satsning på mer yrkesutbildning i hela landet kommer att ske. Det handlar om ökat statligt stöd till vuxenutbildning med full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola, utökad distansutbildning (YH mm), utbyggd folkhögskola och satsning på studieförbund.

Verklig huvudman

Posted by | Uncategorized | No Comments

Enligt lag måste alla aktiebolag registrera verklig huvudman. Fortfarande saknas verklig huvudman för många bolag och flera nyregistrerade bolag glömmer bort att registrera. Detta kan leda till böter och även problem med vissa leverantörer.

Deklaration enskilda firmor

Posted by | Uncategorized | No Comments

Skatteverket har ännu inte uppdaterat sina e-tjänster med alla nyheter så därför rekommenderar de att man avvaktar en tid med att lämna in deklarationen för sin enskilda firma. Cameredovisning har ansökt om anstånd för alla kunder. Behöver du söka anstånd så är du välkommen att höra av dig.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt