Växa-stöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd. Under de första 24 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas.

Tillämpning av de nya reglerna
TIdigare gällde Växa-stödet de första 12 månaderna av en anställning, men sedan 1 augusti 2019 gäller Växa-stödet de första 24 månaderna. De nya reglerna gäller anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare. Förlängningen gäller även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 senare.

För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. De anställningar som påbörjades före 1 augusti 2018 nådde slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna började tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.

Växa-stöd går att söka till och med 31 december 2021
De nya reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Tillämpning av de nya reglerna
Växa-stöd går att söka till och med 31 december 2021

Lyxsporter och friskvårdsbidrag

Posted by | Uncategorized | No Comments

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att golfspel på pay and play-bana är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket ger nu grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån.

Förmån av trängselskatt

Posted by | Uncategorized | No Comments

Förmån av trängselskatt

Från och med 1 januari 2018 ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgifter beskattas separat. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning om vilka underlag och beräkningsmetoder som är tillämpliga för förmånsberäkningen.

Förmån av trängselskatten beskattas separat

Från och med 1 januari 2018 är förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift, i form av väg-, bro- och färjeavgift, som avser privat körning med förmånsbil en separat skattepliktig förmån. Enligt nuvarande regler ingår dessa förmåner i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet, se 17:305.

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Posted by | Uncategorized | No Comments

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Riksdagen has decided to increase the taxation of savings on investmentspare account (ISK) and in capital insurances.

Höjd skatt på kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av kapitalförsäkringar. According to the new regulations, the capital base for return on investment insurance shall be multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as today with 0.75 percentage points. Ändringen gäller även utländska kapitalförsäkringar.

Höjd schablonintäkt för investmentsparkonto

Riksdagen har även beslutat att höja beskattningen av sparande på investmentsparkonto (ISK). According to the new regulations, the capital base for the flat income that is to be included in the income-raising capital is multiplied by the government loan rate increased by 1 percentage point instead of as of today by 0.75 percentage points.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på skatteår som börjar efter den 31 december 2017.

Digitaliseringsstöd

Posted by | Uncategorized | No Comments

Nu får småföretagare i 18 regioner runtom i Sverige chansen att ansöka om digitaliseringsstöd. Totalt handlar det om 35 miljoner kronor som får användas till att ta in mer digital kompetens i företagen.

Digitalisering för alla

Små företag har inte samma förutsättningar som de större att digitalisera sina produkter eller tjänster. Tillväxtverket har därför fått i uppdrag av regeringen att hitta lösningar på problemet och hjälpa de mindre företagen.

Checkar för små företag

Sedan 2013 har Tillväxtverket tilldelat checkar för internationalisering till små företag så att de lättare ska kunna nå ut till en global marknad. Det som är nytt i år är alltså att man även kan söka stöd för digitalisering. Stödet kan exempelvis användas till att arbeta fram digitala strategier för företaget.

De här 18 regionerna kan söka digitaliseringsstöd: Gävleborgs län, Blekinge län, Dalarna län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Gotlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

Nytt förslag från regeringen om ändringar i 3:12 reglerna

Posted by | Uncategorized | No Comments

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Enligt regeringen skulle utredningens förslag slå hårt mot de minsta företagens förutsättningar och förslaget har därför justerats av regeringen på flera punkter. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2018.

Här är regeringens förslag punkt för punkt:
 • Höjd skattesats
  Skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% till 25%. Skattesatsen på den del av utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet ändras inte, utan kommer även i fortsättningen att vara 30%.
 • Schablonbeloppet oförändrat
  Schablonbeloppet ska fortsatt vara 2,75 IBB, ingen förändring alltså.
 • Endast den ena regeln får användas
  Det blir inte möjligt att kombinera förenklingsregeln och huvudregeln. Den som tillämpar förenklingsregeln i ett företag ska alltså inte kunna beräkna något ytterligare gränsbelopp för andelar i andra företag. Huvudregeln får dock användas för hur många innehav som helst.
 • Inget höjt lönekrav
  Utredningens förslag genomförs alltså inte.
 • Lönebaserat utrymme
  Löneunderlaget ska först fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det lönebaserade utrymmet ska därefter beräknas till:
  – 15% av andelsägarens löneunderlag upp till 6 IBB
  – 30% av andelsägarens löneunderlag mellan 6 och 60 IBB
  – 40% av andelsägarens löneunderlag över 60 IBB
  För närstående beräknas det lönebaserade utrymmet utifrån de närståendes sammanlagda löneunderlag. Beloppet fördelas därefter på delägarnas andelar.

 

 • Taket för lönebaserad utdelning slopas
  Man vill alltså slopa gränsen för lönebaserat utrymme.
 • Kapitalandelskravet
  För andelsägare som äger andelar som motsvarar mindre än 4% av kapitalet i företaget får det lönebaserade utrymmet inte överstiga 25% av delägarens eller någon närståendes lön från företaget eller dess dotterföretag under året före beskattningsåret.
 • Takbelopp
  Takbeloppet ska vara sammanlagt 120 IBB för utdelning och kapitalvinster under beskattningsåret. Någon hänsyn till de senaste fem årens kapitalvinster ska inte längre tas. Med en övergångsbestämmelse ska dock kapitalvinster från försäljningar som skett under beskattningsåren 2013-2017 få räknas med vid beräkningen om delägaren begär det, men detta gäller dock inte vid försäljning till närstående eller eget eller närståendes företag.
 • Uppräkning av sparat gränsbelopp
  Uppräkningsräntan för sparat gränsbelopp ska vara SLR + 2 procentenheter (istället för dagens SLR + 3).
 • Kvotering av kapitalförluster
  Som en följd av förslaget om att höja skattesatsen på gränsbeloppet till 25% ska kvoteringen av kapitalförluster ändras i motsvarande mån, vilket innebär en kvotering till 5/6 (istället för dagens 2/3).
 • Generationsskiften
  Ett särskilt undantag införs i reglerna om samma eller likartad verksamhet för att underlätta generationsskiften och möjligheten till så kallade trädabolag (karensbolag).
 • Dotterbolagsdefinitionen behålls
  Det kommer alltså fortfarande inte vara möjligt för ett dotterföretag att kunna ha flera moderföretag.

Förslag på växa-stöd för AB och HB

Posted by | Uncategorized | No Comments
Växa-stöd för aktiebolag och handelsbolag

Sedan årsskiftet kan enskilda näringsidkare få växa-stöd för den först anställde. Nu föreslår Regeringen att växa-stödet även ska gälla handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda (alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare). Arbetsgivaravgiften sätts ned från 31,42% till 10,21% för den första medarbetaren i dessa företag.

Växa-stödets förutsättningar

Följande förutsättningar och regler gäller för stödet:

 • Minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid krävs för att få stödet.
 • Stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader.
 • Företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016.

Detta föreslås som en tillfällig lagstiftning mellan 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 föreslås ge rätt till stödet från 1 januari 2018.

Observera att det här endast är en promemoria och att detaljer i förslaget kan komma att ändras.

Skatt i AB

Posted by | Uncategorized | No Comments

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Bolagsskatten är 22 %. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt