Skip to main content
Uncategorized

Nytt förslag från regeringen om ändringar i 3:12 reglerna

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Enligt regeringen skulle utredningens förslag slå hårt mot de minsta företagens förutsättningar och förslaget har därför justerats av regeringen på flera punkter. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2018.

Här är regeringens förslag punkt för punkt:
 • Höjd skattesats
  Skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet höjs från 20% till 25%. Skattesatsen på den del av utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet ändras inte, utan kommer även i fortsättningen att vara 30%.
 • Schablonbeloppet oförändrat
  Schablonbeloppet ska fortsatt vara 2,75 IBB, ingen förändring alltså.
 • Endast den ena regeln får användas
  Det blir inte möjligt att kombinera förenklingsregeln och huvudregeln. Den som tillämpar förenklingsregeln i ett företag ska alltså inte kunna beräkna något ytterligare gränsbelopp för andelar i andra företag. Huvudregeln får dock användas för hur många innehav som helst.
 • Inget höjt lönekrav
  Utredningens förslag genomförs alltså inte.
 • Lönebaserat utrymme
  Löneunderlaget ska först fördelas med lika belopp på andelarna i företaget. Det lönebaserade utrymmet ska därefter beräknas till:
  – 15% av andelsägarens löneunderlag upp till 6 IBB
  – 30% av andelsägarens löneunderlag mellan 6 och 60 IBB
  – 40% av andelsägarens löneunderlag över 60 IBB
  För närstående beräknas det lönebaserade utrymmet utifrån de närståendes sammanlagda löneunderlag. Beloppet fördelas därefter på delägarnas andelar.

 

 • Taket för lönebaserad utdelning slopas
  Man vill alltså slopa gränsen för lönebaserat utrymme.
 • Kapitalandelskravet
  För andelsägare som äger andelar som motsvarar mindre än 4% av kapitalet i företaget får det lönebaserade utrymmet inte överstiga 25% av delägarens eller någon närståendes lön från företaget eller dess dotterföretag under året före beskattningsåret.
 • Takbelopp
  Takbeloppet ska vara sammanlagt 120 IBB för utdelning och kapitalvinster under beskattningsåret. Någon hänsyn till de senaste fem årens kapitalvinster ska inte längre tas. Med en övergångsbestämmelse ska dock kapitalvinster från försäljningar som skett under beskattningsåren 2013-2017 få räknas med vid beräkningen om delägaren begär det, men detta gäller dock inte vid försäljning till närstående eller eget eller närståendes företag.
 • Uppräkning av sparat gränsbelopp
  Uppräkningsräntan för sparat gränsbelopp ska vara SLR + 2 procentenheter (istället för dagens SLR + 3).
 • Kvotering av kapitalförluster
  Som en följd av förslaget om att höja skattesatsen på gränsbeloppet till 25% ska kvoteringen av kapitalförluster ändras i motsvarande mån, vilket innebär en kvotering till 5/6 (istället för dagens 2/3).
 • Generationsskiften
  Ett särskilt undantag införs i reglerna om samma eller likartad verksamhet för att underlätta generationsskiften och möjligheten till så kallade trädabolag (karensbolag).
 • Dotterbolagsdefinitionen behålls
  Det kommer alltså fortfarande inte vara möjligt för ett dotterföretag att kunna ha flera moderföretag.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply