Skip to main content
Uncategorized

Skattefri motion

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man t ex använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

Motion – perfekt för en nystart!

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Motion och friskvård – förutsättningar för skattefrihet

Följande punkter måste alltid vara uppfyllda för att förmånen ska vara skattefri för de anställda:

  1. Erbjudandet måste rikta sig till hela personalen.
  2. Motionen/friskvården ska vara av mindre värde.

Om dessa punkter uppfylls behöver företaget inte betala några arbetsgivaravgifter på den skattefria motionen eller friskvården, och kostnaden blir avdragsgill som personalkostnad. För personalen blir motionen alltså gratis eftersom det inte görs några skatteavdrag och företaget får avdrag för kostnaden.

Motion till hela personalen

För att det ska vara en skattefri förmån måste erbjudandet om motion rikta sig till hela personalen och inte bara till en liten grupp eller enstaka anställd. Med hela personalen menar man samtliga anställda, oavsett anställningsform. Alltså även visstidsanställda som t ex vikarier ska erbjudas förmånen. Läs om hur friskvårdsbidraget kan proportioneras för dessa. Även uppdragstagare som styrelseledamöter omfattas numer av reglerna om skattefria personalvårdsförmåner.

Motion av mindre värde

För att motionsförmånen ska vara skattefri krävs att den är av mindre värde. Enligt Skatteverket anses ett vanligt årskort på gym rymmas inom ”mindre värde”. Gäller det ett friskvårdsbidrag anser Skatteverket att det får uppgå till högst 5 000 kr per person och år. Ett friskvårdsbidrag är alltså ett visst belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter. 

Friskvårdsbidrag på 6 500 kr skattepliktigt

Varken lagtext eller praxis anger någon exakt beloppsgräns för vad som kan anses vara av mindre värde och Skatteverkets uppfattning ifrågasattes av Kalle som vände sig till Skatterättsnämnden (SRN).

Kalle kunde få upp till 6 500 kr i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Han planerade att använda friskvårdsbidraget till att betala ett års medlemskap hos ett klättercenter vilket kostar 5 400 kr. Resterande 1 100 kr ville han använda till ett gymkort.

SRN ansåg att friskvårdsbidraget, använt på av Kalle beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde och godkände 6 500 kr som gräns för skattefritt friskvårdsbidrag.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD påpekade att vad som avses med mindre värde är inte uttalat i lagstiftningen och att lagstiftaren har överlämnat till rättstillämpningen att följa och ta hänsyn till de förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med mindre värde.

HFD konstaterade att huvudregeln är att förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är skattepliktiga. Undantag från denna regel ska tillämpas restriktivt.

HFD ansåg att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är av mindre värde och ändrade därmed SRN:s förhandsbesked.

Naturaförmån

Om arbetsgivaren erbjuder motion och friskvård av mindre värde på arbetsplatsen eller genom abonnemang på en anläggning som arbetsgivaren själv väljer, och betalar direkt till, räknas det som en naturaförmån. I det här fallet krävs det att alla anställda erbjuds samma slags förmån, t ex ett gymkort på ett visst angivet gym, massage på arbetsplatsen eller simkort på en viss angiven simhall.

Enligt Skatteverket ryms ett vanligt årskort på gym fortfarande i definitionen av mindre värde när det gäller förmåner som arbetsgivaren betalar direkt till anläggningen, dvs när det inte är fråga om ett friskvårdsbidrag. Det skulle alltså kunna vara godtagbart att betala mer än 5 000 kr per år och person till ett gym och ändå räknas som mindre värde. Observera dock att det inte får vara fråga om t ex exklusiva anläggningar med spa etc.

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag kan användas till fria aktiviteter men aktiviteterna ska finnas med på den lista Skatteverket klassar som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner. Numer omfattas även personlig träning, liftkort, golf och lektioner inom ridning, segling och sportdykning. Något som fram till 2018 klassats som lyxsporter på grund av krav på dyrare utrustning. För att bidraget ska vara skattefritt ska den anställde redovisa sina kostnader för aktiviteten genom att lämna kvitto till arbetsgivaren. Observera att varje enskild lektion eller tillfälle inte får kosta mer än 1 000 kr (ink moms). 

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply