Skip to main content
Uncategorized

Byte av redovisningsperiod eller metod pga corona

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande där man anser att coronaviruset är särskilda skäl vid byte av redovisningsmetod eller redovisningsperiod för moms mm.

Ekonomiska problem pga corona

Coronaviruset påverkar många företag ekonomiskt och det har medfört att flera företag får problem med sin likviditet när intäkterna minskar och kundinbetalningarna är osäkra. Företag kan inte heller betala sin moms i tid. Skatteverket har därför kommit med ett nytt ställningstagande som underlättar för företag som vill byta redovisningsmetod eller redovisningsperiod.

Byte av redovisningsmetod

Att ändra från bokslutsmetoden till faktureringsmetoden får man alltid göra, men för att få ändra från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden krävs att det finns särskilda skäl för ett byte. Med särskilda skäl menas exempelvis att rörelsen delats upp mellan olika oberoende delägare, eller att verksamheten har upphört och ersatts av en annan typ av verksamhet.

Skatteverket anser att den rådande situationen under coronakrisen är ett sådant särskilt skäl och ett byte kan göras under förutsättning att den årliga omsättningen beräknas uppgå till högst 3 miljoner kr.

Redovisningsperiod

Redovisningsperioden för moms omfattar normalt ett kalenderkvartal eller en månad. Detta är obligatoriskt för företag med en momspliktig omsättning som överstiger 1 miljon kr per år.

Företag med en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr kan också välja att redovisa momsen en gång per år.

För företag med en momspliktig omsättning som överstiger 40 miljoner kr per år måste momsen redovisas varje kalendermånad.

Byte till kortare redovisningsperiod

Vill man redovisa moms varje månad eller var tredje månad trots att man inte behöver så får man det, dvs Skatteverket ska alltid godta en sådan begäran. En sådan frivillig övergång till kortare redovisningsperiod gäller i 24 månader, såvida det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Skatteverket konstaterar att den rådande situationen under coronakrisen utgör ett sådant särskilt skäl som innebär att man kan bortse från tidskravet. Ett företag får alltså ändra till en längre redovisningsperiod om det har rätt att använda en längre redovisningsperiod med hänsyn till omsättningen trots att 24 månader inte har gått.

Ett företag har ansökt och fått beviljat av Skatteverket att redovisningsperioden från juli 2019 ska vara en månad. Företaget begär i april 2020 att redovisningsperioden ska ändras till kvartalsredovisning. Företagets omsättning uppgår till 2 miljoner kr, vilket innebär att det har rätt att använda kvartalsmoms. Normalt skulle företaget ha rätt att byta till kvartalsmoms först efter 24 månader, dvs efter juni 2021, men pga att coronakrisen anses vara särskilda skäl kan redovisningen ändras till kvartalsmoms från och med april 2020.

Byte till längre redovisningsperiod

Ett byte till längre redovisningsperiod får göras endast under vissa omständigheter. Vid ändring till en längre redovisningsperiod (kvartal eller år) får inte överlappande perioder förekomma, dvs två momsdeklarationer ska inte kunna avse samma tid. Det skulle kunna leda till att momsen redovisas två gånger eller inte alls.

Därför är ändringen normalt framåtsyftande. För att ett byte till årsmoms ska kunna gälla från ingången av innevarande beskattningsår får företaget varken ha lämnat eller fått några momsdeklarationer (som avser en kortare redovisningsperiod) för det beskattningsåret. Skatteverket anser dock att detta krav kan frångås under coronakrisen.

Ändra momsregistrering

En ändring av redovisningsmetod eller redovisningsperiod görs på www.verksamt.se eller Skatteverkets blankett SKV4639.

Möjliga förändringar

Med anledning av detta ställningstagande kan företag tänka på följande för att förbättra likviditeten:

  • Är den uppskattade årsomsättningen under 3 miljoner kr så är det möjligt att ändra från faktureringsmetod till bokslutsmetod.
  • Är den uppskattade årsomsättningen under 1 miljon kr så är det möjligt att ändra till årsmoms.
  • Är den uppskattade årsomsättningen under 40 miljoner kr så är det möjligt för företag som redovisar momsen per månad att ändra till kvartalsvis redovisning.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply