Skip to main content
Uncategorized

Periodiseringsfond

Syftet med periodiseringsfond

Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget vid inkomsttaxeringen får avdrag med det avsatta beloppet.

Syftet med periodiseringsfond är att företaget efter ett bra resultat ska kunna sätta av en del av vinsten till en periodiseringsfond för att därigenom jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.

Avdraget kräver inte att du gör någon avsättning av reda pengar, men du får inte glömma att avsättningen så småningom ska återföras till beskattning!

Avsättning till periodiseringsfond minskar företagets beskattningsbara resultat. Företaget får göra avsättning till periodiseringsfond varje år. Varje fond måste återföras till beskattning senast efter sex år. Vid återföring ökar företagets beskattningsbara inkomst.

Återföring helst under år med sämre resultat

Företaget får återföra avsättningar tidigare om man vill. Det är skattemässigt fördelaktigt att återföra avsättningar vid förlustår, eftersom återföringarna då kan göras utan skattekostnad. Detta är också avsikten med systemet.

Avsättningens storlek

Aktiebolag får sätta av 25% av den skattepliktiga inkomsten till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får sätta av 30%.

Schablonränta på avsättning i aktiebolag m fl

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfond. Detta medför att det inte alltid är lönsamt att utnyttja den skattekredit som en avsättning till periodiseringsfond innebär.

Situationer då det är fördelaktigt med avsättning till periodiseringsfond

Du bör inte slentrianmässigt sätta av till periodiseringsfond då det kan leda till en högre beskattning än om du inte gjort avsättningen. I följande fall kan dock avsättning vara en god idé:

  • Du bedömer att att avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott.
  • Om företaget har svårt att få krediter kan avsättning vara en finansieringsmöjlighet (förutsatt att du får en tillfredsställande avkastning på detta kapital).
  • Företaget behöver en skattekredit för sin verksamhet (detta lönar sig om alternativkostnaden är hög).
  • Om företagets verksamhet är framgångsrik och ger hög avkastning.
  • Om bolagsskatten/expansionsfondsskatten skulle sänkas i framtiden.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply